Reisvoorwaarden

 
Aanbod en aanvaarding
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van
AmerikaCanadaReizen.nl inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de
overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een
bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
2. Herroeping aanbod
Het aanbod van AmerikaCanadaReizen.nl is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen.
Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is
toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uren na aanvaarding te
geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie
van eventueel betaalde gelden.
3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden AmerikaCanadaReizen.nl niet. Dergelijke fouten
en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger –
op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
4. De persoon die namens anderen een reisovereenkomst afsluit is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die daaruit voortvloeien. Deze persoon is tevens verplicht relevante persoonlijke
omstandigheden van de overige reizigers die van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis bij
boeking kenbaar te maken (zoals bijv. leeftijd, handicap, dieet). Alle correspondentie en
betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de aanmelder.
5. Indien de reiziger bij de totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren en
preferenties opgeeft, dan zal AmerikaCanadaReizen.nl met de opgegeven voorkeuren zoveel
mogelijk rekening houden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de
reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend.
6. De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in het reisschema vermeld, ongeacht de
vertrek- en aankomsttijden. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en
vluchtschema’s van vervoerders kunnen mogelijk van invloed zijn op de reisduur. Afgezien van
aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de
reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek als
gevolg van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. AmerikaCanadaReizen.nl
is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging en/of annulering
van vluchten van continentale en intercontinentale luchtvaartmaatschappijen.
7. AmerikaCanadaReizen.nl probeert altijd iets extra’s te regelen voor de reiziger, zoals een kamer
upgrade. Dit geschiedt altijd op basis van beschikbaarheid en is nooit gegarandeerd. Hier kunnen dus
geen rechten aan worden ontleend.
 
2. Betalingsvoorwaarden
1. Na totstandkoming van de reisovereenkomst verstuurd AmerikaCanadaReizen.nl de factuur naar
de klant.
2. Een aanbetaling van 30% van de totale reissom (landarrangement bij touroperator) dient zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen worden voldaan. Het restant van de reissom dient
uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum te worden betaald.
3. Bij boeking binnen 8 weken voor vertrek moet de volledige reissom direct na ontvangst van de
factuur te worden voldaan.
 
4. Eventueel afgesloten verzekeringen, vliegtickets en auto-/camperhuur dienen volledig te worden
voldaan in geval van een samengestelde reis (geen pakketreis). Voor accommodaties kunnen andere
bepalingen gelden, afhankelijk van het tarief dit zal bij boeking worden medegedeeld aan de klant
door AmerikaCanadaReizen.nl dienen direct en volledig betaald te worden.
5. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wanneer de betaling ook uitblijft 3 werkdagen
nadat AmerikaCanadaReizen.nl hierop heeft gewezen, heeft AmerikaCanadaReizen.nl het recht de
reis te annuleren, met als annuleringsdatum de dag van verzuim. De daaruit voortvloeiende
annuleringskosten (artikel 8) zullen in rekening gebracht worden aan de reiziger. De eventueel reeds
betaalde gelden zullen met de annuleringskosten verrekend worden.
 
3. Reissom
1. De reissom geldt per persoon in euro’s, tenzij anders vermeld.
2. De hoogte van de geoffreerde reissommen is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen,
brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij AmerikaCanadaReizen.nl bekend waren op
het moment van de offerte. AmerikaCanadaReizen.nl behoudt zich het recht voor om tot 6 weken
voor vertrek, mits de volledige reissom betaald is, de reissom te verhogen als gevolg van onvoorziene
verhogingen van de vervoerskosten, accommodatie, verschuldigde belastingen, heffingen en
wisselkoersen.
3. Uitzondering hierop vormen prijsmaatregelen die door luchtvaartmaatschappijen en/of lokale
overheden worden ingevoerd of verhoogd, inclusief nationale park entreegelden. Deze extra kosten
mogen door AmerikaCanadaReizen.nl ook binnen 6 weken voor vertrek worden doorberekend aan
de klant.
4. De offertes van AmerikaCanadaReizen.nl zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van
accommodaties. Indien een van de accommodaties niet meer beschikbaar is, zal
AmerikaCanadaReizen.nl in overleg met de klant een gelijkwaardige accommodatie kiezen.
Evt. extra accommodatie kosten komen voor rekening van de reiziger.
5. De offertes van AmerikaCanadaReizen.nl zijn 10 dagen geldig en onder voorbehoud van
onvoorziene wijzigingen en kennelijke fouten.
 
4: Vliegtickets
1. Het tarief van bij AmerikaCanadaReizen.nl gereserveerde vluchten dient per omgaande per
overboeking te worden overgemaakt.
2. Zodra vliegtickets of boekingsnummers zijn afgegeven, dient u rekening te houden met 100%
wijzigings- of annuleringskosten.
3. Zolang vliegtickets nog niet zijn geprint, kan het tarief tussentijds worden aangepast.
Naamswijzigingen, ook voordat de tickets zijn geprint, kunnen niet altijd worden gehonoreerd.
4. De naam in uw ticket dient overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat de
naam niet overeen komt, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren.
AmerikaCanadaReizen.nl is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende extra kosten.
5. Vertragingen, schemawijzigingen of annuleringen van vluchten vallen onder de
verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. AmerikaCanadaReizen.nl is niet aansprakelijk
voor de daaruit voortvloeiende extra kosten.
6. U dient minimaal 2 uur voor de op het ticket vermelde vertrektijd op de luchthaven aanwezig te
zijn voor Europese bestemmingen en minimaal 3 uur voor vertrek voor bestemmingen buiten
Europa. Indien u later dan 1 uur voor vertrek incheckt, kan dit tot gevolg hebben dat uw vlucht
inmiddels is volgeboekt (ondanks geldige tickets). AmerikaCanadaReizen.nl is niet aansprakelijk voor
de daaruit voortvloeiende extra kosten.
 
5. Reisdocumenten
1. De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijke voor het in bezit zijn van de juiste
reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, eventueel vereiste visa,
bewijzen van inentingen en vaccinaties.
2. AmerikaCanadaReizen.nl kan algemene informatie geven over reisdocumenten (voor personen
met de Nederlandse nationaliteit), maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
gebreken, en daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij
de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen.
3. AmerikaCanadaReizen.nl kan algemene informatie geven over vaccinaties en gezondheidszaken,
maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en compleetheid hiervan. De
reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij instanties zoals de GGD,
vaccinatiebureaus, etc.
4. AmerikaCanadaReizen.nl vraagt bij boeking om de paspoortnummers van alle reizigers. Indien een
van deze nummers wijzigt voor vertrek, dient de klant het nieuwe nummer door te geven aan
AmerikaCanadaReizen.nl.
5. Het reisschema wordt na betaling van de gehele reissom door AmerikaCanadaReizen.nl aan de
reiziger verstrekt.
6. Eventueel door AmerikaCanadaReizen.nl geboekte intercontinentale vliegtickets zullen tijdig voor
vertrek aan de reiziger worden toegezonden of overhandigd.
 
6. Verzekeringen
1. De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten, welke tevens ongevallen en bagage dekt.
2. De reiziger is niet verplicht een annuleringsverzekering af te sluiten, echter raadt
AmerikaCanadaReizen.nl dit ten zeerste aan.
 
7. Wijzigingen door de reiziger
1. Een verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst door de reiziger, die geen annulering is, kan tot
5 weken voor vertrek worden ingediend. De wijzigingskosten bedragen € 30, – per wijziging (per
boeking), vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en indien van toepassing met de
meerprijs van de reis of van reisonderdelen.
2. AmerikaCanadaReizen.nl zal de reiziger zo spoedig mogelijk informeren of het verzoek kan worden
AmerikaCanadaReizen.nl ingewilligd, en welk bedrag verschuldigd is voor doorvoering van de
wijziging.
3. Indien ten tijde van de reis van één of meerdere betaalde onderdelen geen gebruik wordt
gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.
 
8. Wijzigingen door AmerikaCanadaReizen.nl
1. Er zijn factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering van de reis, zoals bijvoorbeeld
gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde
omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt AmerikaCanadaReizen.nl zich het recht voor om,
vooraf of ter plaatse, wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te
brengen. De reiziger kan er in zo’n geval van op aan dat AmerikaCanadaReizen.nl haar uiterste best
doet om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis-
 
en verblijfskosten die als gevolg van overmacht situaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van
de reiziger komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen
dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie.
2. AmerikaCanadaReizen.nl en haar lokale vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor
verliezen, kosten, materiële en immateriële schade als gevolg van vertraging of veranderingen in het
reisschema, overboeking van accommodaties, verzuim van derden, ziekte, het weer, stakingen,
calamiteiten, terroristische gebeurtenissen, overheidsmaatregelen, rellen, oorlog,
douanevoorschriften, epidemieën, criminele activiteiten of elke andere oorzaak buiten haar controle.
Al deze verliezen of kosten dienen te worden gedragen en betaald door de reiziger.
3. In het geval van overmacht heeft AmerikaCanadaReizen.nl het recht de reis te annuleren en/of te
wijzigen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals
politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.
 
9. Annulering door de reiziger
1. Eventuele annuleringen van de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen schriftelijk op werkdagen
worden ingediend. De datum van de poststempel of de datum van emailontvangst door
AmerikaCanadaReizen.nl dient als meldingsdatum van de annulering. Annuleringen buiten
kantooruren (9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Indien op verzoek
van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte
reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast
de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook kosten
betreffen die AmerikaCanadaReizen.nl moet maken om de annulering of wijziging tot stand te
brengen.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde
reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd voor het landarrangement:
• Tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
• Vanaf 56 en 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom• Vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50%
van de reissom
• Vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
• Binnen 14 dagen voor vertrek: 100 % van de reissom
3. Voor annuleringen van vliegtickets geboekt door AmerikaCanadaReizen.nl gelden de gestelde
voorwaarden van de desbetreffende vliegmaatschappij.
4. In geval van een deelannulering door een reiziger uit een reisgezelschap dat gezamenlijk een
accommodatie of andere diensten deelt, is de annulerende reiziger annuleringskosten verschuldigd.
Voor het resterende reisgezelschap wordt de reissom gewijzigd in de voor de nieuwe groepsgrootte
geldende reissom per persoon in dezelfde accommodatie en voor dezelfde periode. Voor de betaling
van de gewijzigde reissom gelden de normale betalingsregels.
 
10. Annulering door AmerikaCanadaReizen.nl
1. AmerikaCanadaReizen.nl heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer
wezenlijke punten op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden of overmacht. Onder gewichtige
omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere
gebondenheid van AmerikaCanadaReizen.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden
gevergd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals
politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.
 
2. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit
voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
3. Indien de oorzaak van de opzegging aan AmerikaCanadaReizen.nl kan worden toegerekend, komt
de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de AmerikaCanadaReizen.nl
4. Indien de oorzaak van de opzegging aan geen der partijen kan worden toegerekend, dragen
partijen ieder hun eigen schade.
 
11. Aansprakelijkheid van AmerikaCanadaReizen.nl
1. AmerikaCanadaReizen.nl is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan
AmerikaCanadaReizen.nl is toe te rekenen. Dit geldt in het geval dat de tekortkoming is toe te
rekenen aan de reiziger, is toe te rekenen aan een derde en niet kon worden voorzien, is te wijten
aan een omstandigheid die AmerikaCanadaReizen.nl met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet
kon voorzien of voorkomen, of de tekortkoming is te wijten aan overmacht. Onder een goede
uitvoering van de reisovereenkomst wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid
kon hebben op grond van de publicaties van AmerikaCanadaReizen.nl, rekening houdend met feiten
en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.
2. AmerikaCanadaReizen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden
van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s)
verstrekte informatie.
3. AmerikaCanadaReizen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. AmerikaCanadaReizen.nl
is evenmin aansprakelijk voor het verlies van goederen, bagage en reisdocumenten van de reiziger.
4. AmerikaCanadaReizen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van in het
wild levende dieren in het land van bestemming. AmerikaCanadaReizen.nl en haar lokale
vertegenwoordiger zijn niet verantwoordelijk voor het gevaar met betrekking tot deze dieren. Ook
aanvaardt AmerikaCanadaReizen.nl geen aansprakelijkheid wanneer (bepaalde) dieren niet worden
aangetroffen tijdens een rondreis.
5. Voor excursies waar AmerikaCanadaReizen.nl niet in bemiddelt, wordt geen enkele
verantwoordelijkheid gedragen. Op de website verwijst AmerikaCanadaReizen.nl naar andere
websites. Dit is alleen informatief of om een breder beeld te schetsen van de invulling van een reis.
AmerikaCanadaReizen.nl is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van
haar zelf.
6. AmerikaCanadaReizen.nl behoudt het recht voor om de geleverde diensten door derden te laten
uitvoeren.
7. AmerikaCanadaReizen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en/of enige
andere schade welke is veroorzaakt door de reisactiviteiten. Deze risico’s dienen te worden afgedekt
door een reis- en ongevallenverzekering.
8. Wanneer AmerikaCanadaReizen.nl aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal de
aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale
verdragen.
9. In geval AmerikaCanadaReizen.nl aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot,
vermogensschade of voor schade die de reiziger lijdt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf,
bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom.
10. AmerikaCanadaReizen.nl organiseert reizen in onder andere avontuurlijke landen. De reiziger
 
dient zich ervan bewust te zijn dat deze reizen een zekere mate van risico met zich meebrengen.
AmerikaCanadaReizen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dood of letselschade van de
reiziger, ontstaan tijdens een van de reisactiviteiten.
11. De uitsluiting en/of beperkte aansprakelijkheid geldt ook voor werknemers van
AmerikaCanadaReizen.nl, de betrokken dienstverleners en het boekingskantoor, tenzij verdrag of
wet dit uitsluit.
 
12. Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van
AmerikaCanadaReizen.nl of haar lokale vertegenwoordiger op te volgen. De reiziger is aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichtingen.
2. De reiziger wordt verzocht zich te houden aan regels en voorschriften met betrekking tot de
nabijheid van wilde dieren, zowel door AmerikaCanadaReizen.nl of haar lokale vertegenwoordiger, of
door de accommodatie.
3. De reiziger is verplicht tijdig in te checken bij de luchtvaartmaatschappij, en op tijd aanwezig te zijn
op de luchthaven. AmerikaCanadaReizen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen
van een vlucht en kosten die hieruit voortvloeien.
4. De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek het exacte tijdstip van
vertrek te controleren.
5. De verplichting van AmerikaCanadaReizen.nl om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te
verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de
reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.hulp AmerikaCanadaReizen.nl centrale. De reiziger is
om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die
worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De reiziger dient
AmerikaCanadaReizen.nl te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het
feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten.
AmerikaCanadaReizen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, verwondingen,
ziektes of een sterfgeval tijdens de reis, of voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke
items.
13. Klachten
1. Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de
plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te
worden ingediend bij de chauffeur/gids en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de
betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt afgehandeld,
dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met AmerikaCanadaReizen.nl, zodat deze zo
mogelijk een passende oplossing kan bieden. AmerikaCanadaReizen.nl zal zich dan inspannen om de
oorzaak van de klacht ter plaatse opgelost te krijgen.
2. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand
na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk indienen, voorzien van een duidelijke omschrijving en
argumentatie.